Egzaminy TDT

W celu rejestracji  na egzamin Państwowy organizowany przez Transportowy Dozór Techniczny należy złożyć stosowny wniosek oraz dołączyć do niego nastepujące załączniki:

  1. Pisemne oświadczenie o posiadaniu wymaganego wykształcenia
    technicznego i praktyki;
  2. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285);
  3. Kserokopie 5 zaświadczeń o ukończeniu szkoleń, o którym mowa w § 3 ust. 2 (szkolenie podstawowe oraz szkolenia dodatkowe);
  4. Kserokopie dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny

Uwagi dot. wypełniania dokumentów:

  • na wniosku należy koniecznie wpisać miejsce gdzie kandydat chce zdawać egzamin (np. Kraków).
  • wniosek i oświadczenia muszą być wypełnione i podpisane czytelnie.

Do pobrania:

Wszelkie szczegoły, terminy kolejnych egzaminów oraz podstawa prawna znajdują się na stronach Transportowego Dozoru Technicznego.